woensdag 31 december 2014

Translate

Translation of words and terms is something that becomes more and more integrated in our day to day work. Please see the video from +DanielMonsén. He demonstrates how you can translate something from language A to B in Revit. NOTE He does use an additional Plug-In, so don't cheer to soon.

During the past year if have studied how one could translate between Classification systems by using a database. The method Daniel uses is based on the same philosophy, search and replace. NOTE When changing/translating a classification system you will have to do some work manually.

I will now show you the essence of Daniels work.

The first thing you need is a Google account connected to GoogleDocs. Within Spreadsheets there is a feature that you probably will have used before, GoogleTranslate. Now start a new Spreadsheet and type

"=Google...."

you will be given the opportunity to select the Translate function. The "wizard" will guide you through all the steps.
I strongly recommend to have a list of words. That way you can see the result of your work directly.

I have modified the formula in my Spreadsheet. Depending on the place in the formula I have blocked either row or column. This give you more freedom to copy or stretch your formula or if you want to add additional TARGETLANGUAGES.


For those who are new to the world of spreadsheets I will explain how the formula is build up. (note that I started in B2)
 • $A2
  Always use COLUMN A 
 • SOURCELANGUAGE
  Always use CEL A1
 • TARGETLANGUAGE
  Always use ROW 1 for the column the cel is in. (again note that I started in B2)

Vertalen - NL

Het vertalen van woorden is iets dat met internationaal BIM steeds vaker voorkomt. Zie ook de video van  +DanielMonsén die laat zien hoe je iets van taal A in taal B omzet in Revit. NB hij gebruikt naast de onderstaande werkwijze nog een aanvullende Plug-In, dus niet te vroeg juichen ;-).

Zelf heb ik mij het afgelopen jaar verdiept in Classificatie en hoe je die met behulp van een Database snel zou kunnen vertalen. De truc die Daniel gebruikt is gebaseerd op de zelfde techniek zoek en vervang. Bij een classificatie systeem zul je echter de link eerst met de hand moeten leggen.

Ik zal je laten zien hoe de truc van Daniel of beter Google werk.

Het eerste wat je nodig hebt is een Google account met GoogleDocs. Binnen Spreadsheets heb je dan een handige functie tot je beschikking die je vast al vaker gebruikt, namelijk GoogleTranslate. Start een nieuw Spreadsheet en type

"=Google...."

en je kunt de functie direct selecteren. Je krijgt een handig hulp menu dat je door je stappen heen leidt.
Ik raad je aan om alvast een rijtje met woorden klaar te zetten zodat je direct ziet wat het resultaat is.

Ik heb de functie in mijn Spreadsheet aangepast, waarbij ik afhankelijk van de plaats in de formule de rij of de kolom heb geblokkeerd. Dit is handig wanneer je rij met woorden langer wordt, je een andere BRONTAAL of DOELTAAL wilt instellen. Met andere woorden de formule is nu kopieerbaar.


Voor diegene die nieuw zijn in de wereld van spreadsheets zal ik uitleggen hoe de functie hierboven, geknipt uit cel B2, is opgebouwd.
 • $A2
  Altijd kolom A gebruiken 
 • BRONTAAL
  Altijd CEL A1 gebruiken
 • DOELTAAL
  Altijd de eerste rij gebruiken uit de kolom waarin de CEL (waarin je staat) zich bevind.
Ik ben zeer aangenaam verrast door de accuraatheid van de vertaling. Deze is beter met enkele woorden maar ook kleine zinnetjes laten zich vertalen. Momenteel gebruik ik het samen met +anne westerhoven om de kinderen Engels te leren. Ze mogen dan zelf elke week 10 woorden op mama's of papa's computer in tikken en printen voor op de ijskast. Zo leren ze en Engels en werken met een spreadsheet, iets waarvan ik denk dat je er niet vroeg genoeg mee kan beginnen.


dinsdag 30 december 2014

Navisworks Datatools - EN

Something that I find fundamental to BIM is that it offers the opportunity to see, add and enrich data.

In most cases this done during the design stage, by adding parameters / values, in one of the many design authoring platforms. But how can you do this if the design is frozen? Can data still be added to a BIM? Can maintenance information, from a separate database, be linked to the model? Can you add an additional classification system?

Through the use of Navisworks this seems possible. I will give a short instruction on how to do this. For more detail I refer to my AU2014 Class - AB6967 Navisworks And Classification Based Model Checking that I did together with  Rob Oud. In this class we will go a bit deeper, however the principle stays replace A with B.

Step 1
Select the data you want to link to and open the selection inspector.


Look through the fields and ensure yourself you have all the fields that will help you understand the data when you want to link it to other data. Make sure that you also include a unique indentifier. When you are done export to *.CSV

Step 2
Open the *.CSV in Excel add columns with the new data. You could use search functions in excel to make it easier to yourself. It doesn't really matter how you do it as long as your new columns get filled with data. When you are done save your file as a *.xlsx

Step 3
Now that you have enriched your data in Excel you will need to move the data to Access. Basically there are 2 way to do this.
 1. Import the entire worhsheet into Access.
 2. Copy the columns into Access
  I am indifferent, but if you are new to Access I would start with this choice
If you have done everything correctly you should see something like the image below. In that table I have added Uniclass and Omniclass to my dataset.Step 4
For this final step I will give some more instruction. If you make 1 mistake you data won't be linked.

In Navisworks click on datatools to open the wizard. Choose "New.." to create a new connection.
 1. Name your connection
 2. Choose Access in ODBC.
  Other connections are also possible, but I found them to be either difficult or more prone not to work.
 3. Define a search string.
 4. Inform which field values you want to bring in.


Step 1 and 2 are reasonable self explanatory, the devil is in in 3 and some in 4. The search string needs to be done just right. A space to many or to few and the link doesn't work. I recommend to use Notepad when defining the search string.


I will now explain how this string is build up.

Code
Doet
SELECT * from import
Select all from database table called "import" 
where

“field1”
The field in the database that hold the unique identifier. You can change this to the name you have chosen.
=

%prop(“Element ID”,Value);
properties of the data in Navisworks for "Element ID" with "Value". This Value should be the same as the Value in field1.

Once the data is linked to your file you have to opportunity to store it within the file. This does not have my preference as I would like my data to be flexible. If you do want to try it out for yourself make sure your match the publish settings as per image below.I sincerely hope that you will be able to get / add more out / in you BIM.

maandag 29 december 2014

Navisworks Datatools - NL

Iets wat ik fundamenteel vind in BIM is de mogelijkheid data te doorzien, te bewerken en te verrijken.

Veelal gebeurd dit tijden het ontwerp, door parameters / waarden mee te geven, in een van de vele ontwerppaketten. Maar hoe moet dat nu als het het ontwerp al klaar is en de modellen "stilstaan"? Kan er nog wel data aan worden toegevoegd? Kun je onderhoudsinformatie vanuit een aparte database koppelen en linken aan je model? Kun je een additionele classificatie toevoegen?

Met behulp van de datatools in Navisworks lijkt dit prima te kunnen. Ik zal hier onder een korte instructie geven van de belangrijkste stappen voor meer detail verwijs ik graag naar mijn klas voor AU2014 AB6967 Navisworks And Classification Based Model Checking die ik samen met Rob Oud heb mogen geven. In deze klas gaan we wel iets verder maar de essesntie is hetzelfde vervang A voor B.

Stap 1
Selecteer de data waar je naar toe wilt linken en vraag de selection inspector op.


Bekijk je data en voeg waar nodig extra velden toe om je data beter "leesbaar" te maken voor wanneer je er data aan gaat koppelen. Vergewis jezelf ervan dat er een unieke nummer of ander attribuut aanwezig is. Als je klaar bent klik op exporteren naar *.CSV

Stap 2
Open de *.CSV in Excel en voeg kolommen toe met data. Je kunt daar zoek functies voor gebruiken om het jezelf makkelijker te maken. Het maakt eigenlijk niet uit wat je do

et als je de extra kolommen maar op de juiste plaatsen gevuld raken. Als je klaar bent save je de file als een *.xlsx

Stap 3
Nu dat de data is verrijkt in Excel is het zaak je data naar Access te krijgen. Je kunt dit op 2 manieren doen.

 1. Je importeert het gehele tabblad.
 2. Je kopieert de kolommen direct uit Excel.
  Ik heb geen voorkeur, maar als je nieuw bent in Access zou ik beginnen met deze optie
Als je je werk goed hebt gedaan zou je tabel er zo kunnen uitzien. In de onderstaande tabel heb ik Uniclass en Omniclass toegevoegd aan mijn dataset.Stap 4
De laatste en meest belangrijke stap zal ik wat nauwgezetter beschrijven omdat dit heel nauwkeurig luistert. 1 fout en je data wordt niet gekoppeld.

In Navisworks klik op datatools om de wizard te openen. Kies voor "New.." om een nieuwe connectie aan te maken.

 1. Geef je connectie in naam
 2. Kies voor Access in ODBC.
  Andere connecties zijn ook mogelijk, maar ik vond ze minder robuust.
 3. Definieer de zoek variabele voor de koppeling.
 4. Geef de velden op waarvan je de data wilt zien


Stap 1 en 2 zijn nog wel te volgen, maar het venijn zit hem in 3 en een beetje in 4. De zoek variabele luister zeer nauw. Een spatie teveel of te weining en je koppeling werkt niet. Gebuik altijd Notepad om je zoek variabele te definieren.


Ik zal nu uitleggen hoe deze string is opgebouwd.

Code
Doet
SELECT * from import
Selecteert alles vanuit de database tabel die "import" heet
where
waar
“field1”
De veld waarde in de database die moet worden vergeleken. Je kunt hier ook een andere naam gebruiken.
=
gelijk is
%prop(“Element ID”,Value);
properties in Navisworks voor de kolom Element ID met de waarde Value.

Wanneer je data is gekoppeld en je wilt afsluiten kun je ervoor kiezen om je data bij de file op te slaan. Mijn voorkeur heeft het niet omdat ik het graag als 2 communicerende vaten wil houden. Mocht je het toch willen proberen zorg dan dat je publish instellingen staan zoals hier onder.
Ik hoop dat je hiermee met deze informatie wat meer muziek kunt halen uit de data die je hebt.

Visio and Excel - EN - Part 1

"Measure twice, cut once" 
- Carpenters rule

One of the tings that keeps amazing me is that people will gladly enter and maintain information in more than one place. Whenever that happens there is room for investigation and improvement.

When we were making documents for a customer we kept ending up with delta's between our documents in Visio and Excel. Meaning we needed to enter text twice, and spellcheck it twice, update it twice if something changed.

This should be easier in after all we live in a digital era, right?

First you will need Visio Professional 2010 or 2013. It is our experience that the non professional versions don't allow you to make data connections.

When you want to start using Visio and Excel in tandem always start with Excel as your single source of truth. Develop it, spelcheck it and when you think it is ready you can start to setup your data connection.


Click in the "Link Data to Shapes" button. Visio will take you to a wizard of which data you want to attach. Once you are done Visio will show you a new field filled with data that can be linked. 

The little link icon in front of my data indicates that the data has been linked to shapes in my diagram.

If you start to link data to you shapes you will see that Visio uses a template to make the information visual. We were not happy with the way the data was represented and needed to find a way to change it. For us the only way to tweak the data was to add a custom field.


Click the "Field" button to open up a wizard. In this wizard select "Custom Formula". In the text bar start typing "=Prop._VisDM_" Visio will narrow the number of items to the items you have imported.


The formula responds like a regular concatenate formula in Excel. Allowing you to create your own string of information. 

=Prop._VisDM_EXPRESSION1&" "&Prop._VisDM_EXPRESSION2

Welkom - Welcome


Over de afgelopen 17 jaar heb ik redelijk wat kennis en ervaring opgedaan over de bouwwereld en organisaties. Het is mijn doel om doormiddel van blogs mijn ervaring met u te delen.

Over the past 17 years I have acquired knowledge and experience in the AEC industry as well as organizations in general. It is my goal to share some of that knowledge through blogs.

De titel van mijn blog is een een combinatie van buildinginformation en informationworker.

The title for my blog is taken from buildinginformation and informationworker.